W/ri/gh/ting Archives through Artistic Research

Dr Rafał Morusiewicz, osoba należąca do naszego zespołu, prowadzi na wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych projekt zatytułowany W/ri/gh/ting Archives through Artistic Research. Poniżej szczegóły. Osoby zainteresowane kontaktem z drem Morusiewiczem prosimy o napisanie maila na adres osrodek.queer@gmail.com

FWF I PEEK project
led by Rafal Morusiewicz, Institute for Art Theory and Cultural Studies
Duration: 1.10.2022 – 30.9.2025

This collaborative artistic-research project, dedicated to working in/with archives, recognizes imperial and colonial violence underlying conventional archival practices and reflects on the possibility of transforming this violence into something generative. It extends critical attention towards the relationship between conducting artistic research dedicated to archives and performing the work of archiving in artistic ways, both of which derive from queer studies, decolonial studies, applied human rights, and critical archival studies. It proposes a process-oriented approach that involves collaboratively practicing and theorizing on artistic-research methods with the aim of building a sustainable Vienna-based network of artists and institutions working with archives. A key element for the above is technology, employed as a tool that enhances the project’s accessibility, as a format of artistic research, and as an alternative modality of collaboration.

The project’s core operational strategy converges two motivations: to conceptualize archives as relational entities and to recognize the epistemological shift towards practicing research as art. Methodologically, this strategy is defined by two intersecting agendas, described by Eve Tuck and C. Ree in their „A Glossary of Haunting”: of „righting the wrongs,” which expresses a call for ethics and justice in archive-based research, and of „writing the wrongs,” which investigates possible modes of representation and narration for archival research. Along this proposal, the project practices and negotiates artistic-research methods of archival research by continuously updating its methodology on the basis of the knowledge generated through its methods, outcomes, and collaborations, and by fostering a network of artists and institutions that research, theorize on, and perform arts-based archival research.

For this purpose, the project employs a few methods, concentrated within its „Cartography,” the knowledge repository and web-based platform, which, together with its design, coding, launch, and updates, functions as a research journal and a space where the artistic-research production is performed, documented, and discussed. This includes Co_Labs, a three-part „laboratory” that hosts collaborative artistic-research practices by inviting researching artists and institutions to do critical work towards the project’s projected outcomes (exhibition, book publication, workshop), as well as Net_Works, a web-based residency program that invites specific positions in sound art, writing, and community-building work to critically engage with and contaminate the intended course of action.

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne ujęcie seksualności” (online)

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Interdyscyplinarne ujęcie seksualności”, która odbędzie się 24 czerwca 2022 roku w formie online. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim uczestnikom, członkom Komitetu Naukowego i Gościom Honorowym możliwość owocnej dyskusji, a także wzajemnej integracji.
Seksualność jest pojęciem interdyscyplinarnym, które analizowane jest na płaszczyznach wielu dziedzin nauki. Choć pojęcie to używane było już w czasach starożytnych, to bez wątpienia na początku XXI wieku było postrzegane jako temat tabu. Obecnie seksualność pojawia się coraz częściej w przestrzeni publicznej, ale pozostaje pytanie czy jest to wciąż aktualne stwierdzenie? Celem Konferencji jest interdyscyplinarna wymiana wiedzy oraz stanu badań z obszaru seksualności. Uczestnictwo przedstawicieli wielu dziedzin nauki oraz różnych ośrodków akademickich i badawczych pozwoli na stworzenie przestrzeni do merytorycznej dyskusji.

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

prof. UW, dr hab. Jacek Kochanowski, Ośrodek Społecznych Badań Queer, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Tytuł wystąpienia: Seksualność z perspektywy socjologii queer
prof. n. dr hab. Dariusz Matelski, Instytut Badań, Dokumentacji i Poszukiwań Dzieł Sztuki im. Karola Estreichera jr. w Krakowie,
Tytuł wystąpienia: Nieheteroseksualność na łamach Dziennika wypadków prof. Karola Estreichera jr. (1906-1984)

 

Buddy pomoże w okresie tuż po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu HIV

Otrzymanie pozytywnego wyniku testu na obecność przeciwciał HIV to ogromny szok i stres. Wiele osób nie potrafi sobie z tym poradzić, zamyka się w domu, nie podejmuje leczenia, wpada w kliniczną depresję.

Projekt Buddy Polska powstał, by wesprzeć takie osoby. W projekcie biorą udział mężczyźni żyjący z HIV, którzy udzielą wsparcia emocjonalnego, ale także pomogą zracjonalizować strach i zaplanować długie, piękne życie.

Życie z HIV to regularne badania stanu zdrowia (które wszyscy powinniśmy robić, tak na marginesie) i przyjmowanie jednej tabletki dziennie. To wszystko.

To nie jest żaden koniec świata, przyjmowanie leku likwiduje obecność wirusa HIV tak, że staje się on niewykrywalny, po prostu – znika z krwi. Zatem pozytywny wynik testu nie zmienia niczego w życiu ani zawodowym, ani prywatnym, ani seksualnym.

Chłopaki z Buddy Polska zapraszają do kontaktu osoby w kryzysie związanym z otrzymanym pozytywnym wynikiem. Poniżej ulotka Buddy Polska oraz prezentacja o organizacji.

Buddy Polska zaprasza także do współpracy mężczyzn żyjących z HIV (żyjących zdrowo – przyjmujących leki).

Skontaktuj się, jeśli jesteś w kryzysie w związku z otrzymaniem pozytywnego wyniku testu:

  • czesc@buddy-polska.pl
  • +48 506 207 348

 

Otwarty nabór tekstów do podręcznika z zakresu socjologii płci

Powołaniu Sekcji Socjologii Płci PTS w 2018 roku towarzyszył pomysł stworzenia polskiego podręcznika do nauki socjologii płci. Jako Zarząd Sekcji dostrzegamy dużą potrzebę powstania wszechstronnej, aktualnej i krytycznej publikacji, która mogłaby być realnym wsparciem w uczeniu i uczeniu się socjologii płci. Widzimy wyjątkową wartość w projekcie, który w uporządkowany sposób mógłby uwzględnić bogaty, międzynarodowy dorobek tej subdyscypliny, a jednocześnie stanowić projekt osadzony w lokalnym kontekście społecznym, badawczym i teoretycznym. W procesie przygotowania podręcznika było dla nas kluczowe uwzględnienie potrzeb i pomysłów osób, które obecnie studiują socjologię w Polsce. Dlatego w roku 2021 Zarząd Sekcji zorganizował i rozstrzygnął konkurs dla osób studiujących socjologię na najciekawszy esej pt. „Jakiego podręcznika do socjologii płci potrzebujemy?”. Dwa zwycięskie eseje są ważnym kierunkowskazem w pracach nad publikacją – udostępnimy je autorkom_autorom poszczególnych rozdziałów. Przewidujemy również dalsze działania mające zapewnić udział studentek_ów w pracach nad publikacją.
Jednocześnie, Zarząd Sekcji ma wstępną propozycję zawartości merytorycznej podręcznika i jego struktury. Chcemy, aby poszczególne rozdziały problemowe zostały napisane przez specjalistki i specjalistów z poszczególnych dziedzin, które_rzy są aktywnymi badaczami_badaczkami i/lub dydaktykami_dydaktyczkami z zakresu socjologii płci. Zależny nam na propozycjach rozdziałów osadzonych w polskiej rzeczywistości społecznej oraz/lub kontekście Europy Środkowo-Wschodniej. W ramach niniejszego projektu płeć rozumiemy jako kategorię wychodzącą poza binarny podział na kobiety i mężczyzn, której właściwe zrozumienie i ujęcie wymaga perspektywy interesekcjonalnej, to jest uwzględniającej również zróżnicowanie i opresję doświadczaną ze względu na klasę, miejsce zamieszkania, stopień sprawności, orientację seksualną, tożsamość płciową, obywatelstwo itd.

Więcej informacji – kliknij plakat

Zaproszenie na konferencję z zakresu gender studies do Wrocławia

Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na konferencję Płeć to płeć? Współczesne dyskursy i praktyki genderowe, która odbędzie się we Wrocławiu 27 października 2022 roku.

Organizator*zy*ki piszą: Płeć to płeć? Współczesne dyskursy i praktyki genderowe będzie już dziesiątą konferencją organizowaną przez pracowników Zakładu Socjologii Płci i Rodziny Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Socjologicznym o. Wrocław. Wcześniejsze spotkania były poświęcone społeczno-kulturowym aspektom płci, ciała i cielesności, seksualności, intymności, emocji, rodzicielstwa oraz różnych form relacji międzyludzkich. Tym razem chcielibyśmy powrócić do tematyki pierwszej konferencji i zająć się płcią w kontekście dyskursów oraz praktyk społecznych.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie UWr  [KLINIJ PLAKAT]

Nowa osoba w zespole OBSS

Do zespołu Rady Eksperckiej dołączył dr Mateusz Król, który jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku język francuski z programem tłumaczeniowym, które ukończył na Uniwersytecie Śląskim w 2013 roku oraz absolwentem Gender Studies organizowanych przez Instytut Badań Literackich PAN. Studia doktorskie odbył także na Uniwersytecie Śląskim i w 2021 otrzymał stopień doktora.

Jeszcze jako student studiów magisterskich był pomysłodawcą i redaktorem naczelnym czasopisma naukowego ReVue – Périodique Multidisciplinaire des Etudiants des Langues Romanes, które zostało – jako bodaj jedyne czasopismo w pełni zarządzane przez studentów! – wpisane na ówczesną listę B czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dr Mateusz Król od 2002 roku jest członkiem stowarzyszenia Amnesty International, w 2011 został wybrany na członka zarządu, a następnie w 2013 na prezesa zarządu na roczną kadencję. Jako edukator i facylitator przeprowadził setki warsztatów edukacyjnych o tematyce praw człowieka dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, a także studentów i nauczycieli. Otrzymał certyfikat Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

W latach 2010-2013 jako ekspert międzynarodowy był zatrudniony w projekcie Education for Human Dignity w ramach którego wypracowane zostały innowacyjne materiały edukacyjne włączające głos i doświadczenia społeczności z globalnego południa. W ramach tego projektu przeprowadził badania terenowe w kilku organizacjach pozarządowych działających w Republice Południowej Afryki. Dodatkowo współpracował z Fundacją Edukacja dla Demokracji, odbył dwuletnie praktyki w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach. Dzięki swojemu zaangażowaniu został zakwalifikowany do udziału w Europejskim i Światowym Kongresie Młodzieży w Austrii oraz Quebec Ville. Wziął udział w prestiżowym dwutygodniowym szkoleniu organizowanym przez Radę Europy w Strasburgu dla młodych aktywistów z całej Europy. W latach 2013-2014 był ekspertem oceniającym wnioski o dotacje na projekty tematyczne w programie Obywatele dla Demokracji organizowanym przez Fundację im.Stefana Batorego.

W 2015 roku w ramach ministerialnego programu promocji współpracy środowiska nauki i biznesu TransFormation.doc dla najlepszych polskich doktorantów, odbył 3-tygodniowy staż na Uniwersytecie w Lund w Szwecji. Po wielu szkoleniach i praktykach został ekspertem w dziedzinie zarządzania organizacjami młodzieżowymi. W roku akademickim 2019-2020 prowadził na ten temat wysoko oceniane przez studentów zajęcia na studiach II stopnia nitki angielskiej na warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego. Był członkiem zespołu Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. dobrych praktyk w szkołach doktorskich, który po ogólnopolskich konsultacjach ze środowiskiem doktorantów opracował rekomendacje dla Ministerstwa Nauki w ramach wprowadzania najnowszej ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym.

W ramach swojej aktywności naukowej pan Mateusz Król brał udział w wielu konferencjach naukowych w kraju (organizowanych między innymi przez Instytut Slawistyki PAN, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Łódzki czy Uniwersytet Warszawski) oraz za granicą w Wiedniu, Strasburgu i Asheville. Brał udział w konferencji „What`s New in Queer Studies” zorganizowaną przez Centro Interuniversitario di Ricerca Queer w Aquilii we Włoszech, w „National Popular Cultre Assosiation/American Culture Assosiation`s Conference” zorganizowaną w San Diego oraz konferencję „New Directions in Humanities” zorganizowaną w Imperial College of London.

Pierwszy tekst na temat praw człowieka opublikował w recenzowanym tomie pokonferencyjnym już w 2010 roku. Lecz po zakończeniu studiów magisterskich zdecydował się rozpocząć badania doktorskie na styku przekładoznawstwa i Queer Studies. Pierwszym efektem tego projektu była publikacja w tomie pokonferencyjnym „Kreatywność językowa w komunikowaniu (się)” wydanym przez Uniwersytet Łódzki w 2015r. W sumie na swoim koncie ma 9 publikacji, z czego rozdział pt. „The traps of normativity: queer (and) translation praxis” w tomie zbiorowym opublikowanym przez wydawnictwo Peter Lang oraz artykuł pt. “To queer or not to queer?” opublikowany na łamach czasopisma „Między Oryginałem a Przekładem” cieszą się największą ilością cytowań. Z kolei najnowszy artykuł dr Króla pt. „Queens and faggots, Petites Folles et Pédales: Representation of Communist-era Polish queers in translations of Lubiewo (Lovetown)” ukazał się w książce „Queers in State Socialism. Cruising 1970s Poland” wydanej przez Routledge.

Dr Mateusz Król w ramach swoich interdyscyplinarnych badań naukowych nawiązał współpracę z prof. Susan Stryker, która jest niekwestionowanym autorytetem i jedną z założycielek Transgender Studies, redaktorką naczelną czasopisma Transgender Studies Quarterly oraz autorką dwutomowego Transgender Studies Reader wydanego przez Routledge. W ramach tej współpracy przygotował projekt naukowy, który uzyskał wysoką ocenę Polskiej Komisji Fulbrighta  otrzymał Junior Research Award na 6-cio miesięczny pobyt badawczy na Yale University pod opieką naukową prof. Stryker oraz prof. Margaret Homans.

Nowe artykuły prof. Jacka Kochanowskiego

W końcówce ubiegłego roku ukazały się dwa nowe artykuły Jacka Kochanowskiego.

Pierwszy został ogłoszony w czasopiśmie „Czas Kultury” i jest dostępny on-line tutaj https://czaskultury.pl/sklep/przemoc-w-kulturzepolskosc-na-kozetcepraktyki-i-praktycznosci-humanistyki/ . W streszczeniu Autor pisze: „Obierając za punkt wyjścia doświadczenia teoretyka queer przystępującego do procedury habilitacji staram się wskazać na specyfikę obecności badań queer w nauce polskiej, gdzie jest wciąż odbierana jako efekt metodologicznego i teoretycznego błędu. Udzielając odpowiedzi na tytułowe pytanie odwołuję się do tych taktyk i inspiracji teoretycznych i politycznych, które pomogły mi w pisaniu tego, co nazywam polskim queer, to jest do teorii postkolonialnej, agonistycznej filozofii politycznej Chantal Mouffe, inspiracji myślą Michela Foucualt i Jacquesa Derridy, ale przede wszystkim staram się wskazać, że ontologiczne, epistemologiczne i metodologiczne „zaplecze” badań queer znajduje swoje źródło w konkretnych okolicznościach politycznych, w wydarzeniu jakim było nadejście pandemii AIDS oraz w tym, jak owo wydarzenie odmieniło polityczną i teoretyczną działalność osób nieheteroseksualnych i transpłciowych.”

Drugi tekst ukazał się w zredagowanej przez prof. Pawła Możdzyńskiego „Cierpienie w perspektywie socjologicznej” (Nomos, Kraków 2021) i nosi tytuł: W stronę estetyzacji cierpienia i śmierci. O umieraniu Michela Foucault. Fragment tekstu:

 

Michel Foucault zmarł na AIDS 25 czerwca 1984 roku o godzinie 13:15 w szpitalu Salpêtière, tym samym, który opisywał w swojej książce o historii szaleństwa. Analizując w niej rozwijający się w klasycyzmie dyskurs „nierozumu”, pisał o owym dyskursie m.in.:

Szacunek dla obłędu nie oznacza, że trzeba w nim widzieć niezawiniony i fatalny przypadek choroby zamiast dolnej granicy prawdziwego człowieczeństwa, granicy nie przypadkowej, lecz zasadniczej. Jeśli śmierć jest kresem ludzkiego życia od strony czasu, tak obłęd jest kresem od strony zwierzęcości. (…) (Foucault, 1987: 150)

Foucault znalazł się w Salpêtèrie, szpitalu dla osób chorych psychicznie, nieprzypadkowo: AIDS zaatakował u niego przede wszystkim płuca, co objawiało się gwałtownym i niemożliwym do powstrzymania kaszlem, ale także mózg, w którym rozpoczął się proces neurodegradacji. W świetle powyższego cytatu można zatem trafnie stwierdzić: Michel Foucault zmarł kilka tygodni przed tym, nim zmarło jego ciało.

Polecamy oba teksty, ale także cały numer Czasu Kultury oraz książkę pod red. Pawła Możdzyńskiego.

Nowe osoby w zespole OBSS

Do zespołu Rady Eksperckiej Ośrodka Badań Społecznych nad Seksualnością dołączyły wie nowe osoby.

Dr Jacek Kornak – doktor Gender Studies. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Studia doktoranckie odbył na Uniwersytecie w Helsinkach. Jego praca doktorska zatytułowana “Queer as a Political Concept” (rozprawa dostępna on-line tutaj: https://hdl.handle.net/10138/152620 ) została obroniona w 2015 roku. Pod kierunkiem prof. Tuiji Pulkkinen pracował jako badacz dla Fińskiego Centre of Excellence in Political Thought and Conceptual Change oraz dla projektu badawczego Philosophy and Politics in Feminist Theory. Spędził rok jako badacz w Institute for Social Research, Birkbeck, University of London pracując nad projektem Queer Conceptual Politics. Jako wykładowca socjologii pracował na University of Suffolk oraz University of Northampton. Jest badaczem multidisciplinarnym, a jego zainteresowania obejmują teorię queer, politykę feministyczną, socjologię płciowości oraz współczesną myśl polityczną. Obecnie pracuje jako Policy Advisor dla brytyjskiej Civil Service.

Mgr Anna Niemczyk – psycholożka, edukatorka, badaczka, aktywistka. Autorka książki “Aseksualność – czwarta orientacja”. Uczestniczka konferencji i paneli dyskusyjnych związanych z tematyką aseksualności. Inicjatorka i prowadząca na warsztatach o aseksualności dla osób zajmujących się działalnością pomocową. Inicjatorka i współprowadząca warszawską grupę wsparcia dla osób ze spektrum aseksualności. Pomysłodawczyni i organizatorka kilku kampanii społecznych edukujących nt. aseksualności. Działa na rzecz aseksualnej spoleczności współpracując ze Stowarzyszeniem Asfera.

Serdecznie witamy na pokładzie!

Tęczowy Manifest – przeciw transfobii

I want to break free – śpiewał niezapomniany Freddie Mercury, w teledysku przebrany za klasyczną amerykańską housewife, odkurzającą mieszkanie na przedmieściu w obcasikach, mini-spódniczce i opasce na starannie ułożonych włosach. Czy postać ta stanowi zagrożenie dla fundamentów europejskiej kultury? Podważa legitymizujący ją symboliczny porządek wsparty na binarnych kategoriach płciowych?

Nie! Jest symbolem lepszego, otwartego, sprawiedliwego swiata. Ten manifest jest o tym, że każda forma opresji, dyskryminacji, marginalizacji czy wykluczenia osób trans, niebinarnych czy w inny sposób przekraczających kody kultury macho-patriarchalnej to nieuzasadniona przemoc, oparta o faszystowskie z ducha treści i mechanizmy segregacji.

Nie chcemy tego więcej widzieć. Nie chcemy, by osoby uzgadniające płeć, osoby nie czujące się jednoznacznie w swoim ciele i płci, osoby niebinarne, a szczególnie – transkobiety – nadal podlegały napaściom, wykluczeniom, oskarżeniom, przemocy i dyskryminacji.
Faszyzm miał w swojej agendzie pozbawienie człowieczeństwa całych grup etnicznych i seksualnych; transfobia niczym się w swoim wykluczaniu osób trans i niebinarnych od faszyzmu nie różni. Zwalczmy niedobitki faszyzmu z naszej kultury i społeczeństwa. Niech osoby zniesławiające i wykluczające osoby trans; osoby przejawiające uprzedzenia i nienawiść do trans kobiet, osób niebinarnych i queerowych, przestaną czuć się bezpiecznie ze swoją agresją. Postawmy granicę transfobii i otwórzmy bariery ograniczające życie i prawa osób trans, queer i niebinarnych.

Transfobia, lęk przed niebinarnością i wszelkie formy TERFizmu muszą się natychmiast skończyć. Faszyzm stop!

Podpisały: (tłustym drukiem osoby z zespołu OBSS ISNS UW)

Paweł Ponury Żukowski, artysta

Maja Zabawska, prawniczka

Dra Zofia Łapniewska, ekonomistka

Dra hab. Małgorzata Myk, amerykanistka

Dra hab. Ewa Majewska, filozofka

Dra hab. Agata Zbylut, artystka

Prof. Jacek Kochanowski, socjolog

Sarmen Belgarian, kurator

Dra Monika Weychert, kulturoznawczyni

Wojciech Kosma, artysta

Monika Drożyńska, artystka

Dra hab. Zorka Wollny, artystka

Natalia Sielewicz, kuratorka

Tomasz Fudala, kurator

Agata Czarnacka, filozofka

Adam Kozicki, artysta

Dr Rafał Majka, kulturoznawca

Karolina Grzywnowicz, artystka

Aleksy Wójtowicz, krytyk sztuki

Stefan Kornacki, artysta

Karolina Kędziora, prawniczka

Dra Agata Araszkiewicz, teoretyczka literatury i płci.

Anna Orbaczewska, artystka;

Yulia Krivich, artystka,

Małga Kubiak, artystka,

Agnieszka Schroeder, artystka

Szymon Adamczak, artysta, dramaturg

Kajetan Łukomski (Avtomat), muzyk

Prof Anna Królikiewicz, artystka

Dr Michał Gulik, kurator

Agata Bogacka, malarka

Michał Sosna, artysta wizualny

Dr Mateusz Janik, filozof

Alicja Uwarow, performerka drag

dra Maria Dębińska, antropolożka

Ka Kathars, artystka, transpłciowa aktywistka

Edmund Krempiński, artysta wizualny

Charlotte Drag Queer, artystka i aktywistka

Daniel Kotowski, artysta, performer

Dra Diana Lelonek, artystka wizualna

Tomasz Partyka, artysta wizualny

Prof Paweł Leszkowicz

Dr hab. Tomasz Kitliński

Jarmiła Rybicka aktywistka społeczna

Miłosz Kaźmierczak instruktor pilates

Agata Kubis fotografka

Jagoda Dolińska filolożka, edukatorka

Krzysztof Adam Witalewski, inżynier oprogramowania

Agata Wiencis aktywistka na rzecz zwierząt

Andrzej Grzybowski, nauczyciel

Iga Dzieciuchowicz, reporterka

Agata Całkowska, dziennikarka

Magdalena Wilemska, ekonomistka

Kamila Kuryło, socjolożka

Dra Zuzanna Hertzberg, artystka wizualna, artywistka i badaczka

Elka Krajewska, artystka wizualna

Agnieszka Rayzacher, kuratorka, historyczka sztuki

Jan Możdżyński, artysta wizualny

Aleka Polis, artystka wizualna, streetworkerka

Dr hab. Daniel Rycharski, artysta

Karol Radziszewski, artysta wizualny

Lista jest otwarta – deklaracje poparcia przesyłajcie na adres: redakcja@codziennikfeministyczny.com. Podpisy będą dodawane na bieżąco.

Nowy arykuł dra Daniela Bąka

W najnowszym numerze ’The Jung Journal’ ukazał się artykuł członka Rady OBSS dra Daniela Bąka.  Jest on psychoterapeutą Gestalt, z, jak o sobie pisze, „dużą sympatią dla analizy Jungowskiej oraz teorii relacji z obiektem”. Tytuł artykułu: „Psychotherapy in the Shadow of Shame. The Polish Experience of Institutionalized Homo-, Bi-, and Transphobia„.

Streszczenie: The author reviews current examples of institutionalized homo-, bi-, and transphobia expressed by right-wing politicians and the Catholic Church in Poland. He uses the Gestalt theory of shame to understand the psychological consequences of this systemic oppression and analyzes internalized homo-, bi-, and transphobia; “the love focus” in activist narratives on homosexuality; and the lack of psychotherapeutic depth when working through gender and/or sexuality issues with clients. A psychotherapist’s role as a psychosocial activist (the Gestalt realm) or shadow practitioner (the Jungian realm) is suggested as a crucial support for an LGBT+ client.

Nowe osoby współpracujące z OBSS

Do grona osób współpracujących z OBSS ISNS UW dołączyła dwójka nowych uczonych.

Dr Maria Woźniak – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu w Amsterdamie, studia doktoranckie odbywała na Birkbeck University of London oraz na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 2019 roku uzyskała stopień doktora. Obecnie pracuje na Oxford Brookes University w Wielkiej Brytanii.

Dr Rafał Majka – doktor kulturoznawstwa (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, 2017). Absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Śląskim. Skończył również podyplomowo Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim. Współredaktor internetowego czasopisma naukowego poświęconego studiom queer InterAlia (https://interalia.queerstudies.pl/). Autor książki Teraźniejsze przyszłości. Współczesne wyobraźnie lewicowe (2019). Jego zainteresowanie badawcze obejmują gender i queer studies, feminizm, studia kulturowe, współczesne filozofie polityczne, ruchy społeczne, antropologię społeczną i krytyczną teorię organizacji. Obecnie bada zmiany społeczne i seksualne wśród gejów, mężczyzn biseksualnych i innych mężczyzn mających seks z mężczyznami (MSM) pod wpływem nowych technologii biomedycznych. Stypendysta John F. Kennedy Institute na Freie Universität w Berlinie, stypendysta Rządu Francuskiego. Uzyskał również stypendium Institute of Global Law and Policy, Harvard Law School (Massachusetts, Stany Zjednoczone) oraz the Graduate Institute of International and Development Studies (Genewa, Szwajcaria) na uczestnictwo w 2021 Global Scholars Academy z projektem dotyczącym zdrowia seksualnego mężczyzn nieheteronormatywnych w krajach postsowieckich.

Serdecznie gratulujemy!

Zakończone przewody doktorskie w OBSS UW

Miło nam poinformować, że wiosną i latem tego roku sukcesem zakończyły się dwa przewody doktorskie realizowane w Ośrodku Badań Społecznych nad Seksualnością ISNS UW.

Rafał Morusiewicz uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy „Pomiędzy oporem a asymilacją: strategie queer w polskim filmie po 1989”. Promotorem rozprawy był dr hab. Jacek Kochanowski, prof. UW, a recenzowali ją: prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr hab. Dorota Majka-Rostek, profesorka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wiktor Dynarski natomiast obronił rozprawę pod tytułem „Doświadczenia trans męskości w Polsce i na Słowacji”. Promotorem także był dr hab. Jacek Kochanowski, prof. UW, a recenzentkami dr hab. Małgorzata Bieńkowska, profesorka Uniwersytetu w Białymstoku oraz dr hab. Anna Kłonkowska, profesorka Uniwersytetu Gdańskiego.

Serdecznie gratulujemy!

Rozmowa z Wiktorem Dynarskim

Prof. Jacek Kochanowski zaprasza na swoim kanale na You Tube tym razem na rozmowę z Wiktorem Dynarskim, doktorantem Ośrodka Obadań Nad Seksualnością ISNS Uniwersytetu Warszawskiego. Czym jest transpłciowość, transseksualność i interpłciowość? Czym jest trans aktywizm i jak sytuacja osób TI wygląda w Polsce na Słowacji i na przykład w Afryce? Zapraszamy!

 

Uniwersytet Warszawski przeciw mowie nienawiści wobec osób LGBTQ+

Oświadczenie rektora Uniwersytetu Warszawskiego dotyczące wypowiedzi na temat osób LGBT+, które padają w dyskursie publicznym (16 czerwca 2020)

Szanowni Państwo,

Na Uniwersytecie Warszawskim wszyscy jesteśmy równoważni. Od początku roku akademickiego prowadzimy kampanię, której celem jest podkreślenie, że na naszej uczelni nie ma miejsca na dyskryminację, a każda osoba, która jej doświadczyła, znajdzie wsparcie. Wszystkie osoby pracujące i studiujące na Uniwersytecie Warszawskim – bez względu na płeć, wiek, religię, etniczność, niepełnosprawność czy orientację seksualną – są dla naszej społeczności równie ważne. Przesłanie naszej kampanii staje się jeszcze istotniejsze w obliczu ostatnich poniżających i wykluczających wypowiedzi niektórych polityków, dotyczących osób LGBT+. Jak widać, wciąż należy przypominać tę – wydawałoby się – oczywistą zasadę, że niezależnie od dzielących nas różnic, każdy zasługuje na traktowanie z godnością i szacunkiem. Szczególnie oczekujemy tego od osób występujących publicznie. Wszyscy jesteśmy równoważni. Nie zapominajmy o tym.

Marcin Pałys

rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia w sprawie niedopuszczalnego języka używanego w debacie publicznej wobec osób LGBT+ (22 czerwca 2020)

Rada Naukowa Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Warszawskiego w pełni podziela stanowisko przyjęte przez Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk w sprawie języka debaty publicznej dotyczącej społeczności LGBT+. Stwierdzamy, że nieprzestrzeganie elementarnych zasad poszanowania godności i równości traktowania każdego człowieka jest niedopuszczalne w dyskursie publicznym i wyrządza trwałe szkody w życiu społecznym. Solidaryzujemy się ze wszystkimi osobami, które doświadczyły dehumanizacji i wykluczenia.

Lebijki i geje w polskich szkołach: „Przecież jesteśmy!”

Polecamy nowy film na kanale YouTube prof. Jacka Kochanowskiego. Tym razem rozmowa o osobach LGBTQ+ w szkołach podstawowych i średnich. Powodem rozmowy jest opublikowana przez Marzannę Pogorzelską i Pawła Rudnickiego książka „Przecież jesteśmy! Homofobiczna przemoc w polskich szkołach – narracje gejów i lesbijek„. Zapraszamy do oglądania!

„Przecież jesteśmy! to przejmujące i wyjątkowo ważne dzieło o szkolnych doświadczeniach młodych osób LGBTQ. Szkoła to dla nich miejsce, gdzie z reguły spotykają się ze stygmatyzacją oraz systemową i fizyczną przemocą. Autorzy w swoich badaniach uwypuklają przemoc, szukają jej przyczyn, zamiast do przemilczania i obojętności zachęcają do wspierania młodych osób LGBTQ, aktywnego zapobiegania przemocy i budowania bezpiecznego środowiska szkolnego. Aby tak się stało, musimy zrobić ten pierwszy krok: otworzyć oczy i dostrzec osoby LGBTQ.”
Draginja Nadażdin, Dyrektorka Stowarzyszenia Amnesty International w Polsce

Jacek Kochanowski w rozmowie z prof. Ryzińskim o jego nowej książce

Prof. Ryziński opublikował ważną, odważną i niezwykle ciekawą książke: „Moje życie jest moje. Opowieść o wolności i pożądaniu„. To opowieść o doświadczeniach seksualnych zazwyczaj pozostających na marginesach społecznej widzialności. Swingersi, hetero- i homoseksualni zwolennicy konsensualnej niemonogamii, poliamorycy i panseksualliści. Ciekawy, intrygujący świat seksualnej wolności.

Oto nasza rozmowa na temat książki.

[youtube_advanced url=”https://youtu.be/e-t1w_CgmAo”]

Nowa książka prof. Ryzińskiego

Prof. ucz. Remigiusz Ryziński, członek Rady Naukowej OBSS, wydał właśnie swoją najnowszą książkę: „MOJE ŻYCIE JEST MOJE
OPOWIEŚCI O WOLNOŚCI I POŻĄDANIU„. Jka czytamy na stronie wydawnictwa Czarne:

„Jak wygląda w Polsce seks bez tabu? Od dominacji i swingu, przez kina porno i kluby go-go, po zmysłowe rytuały shibari. Moje życie jest moje to opowieść o wolności i pożądaniu wykraczających poza granice konwenansu. Mocna, intymna i szczera, wprowadzająca w doświadczenie ciała i seksu, który pochłania, zawłaszcza, a czasem niszczy. Historia o tym, kim chcielibyśmy być lub kim w swoich najskrytszych marzeniach i fantazjach naprawdę jesteśmy.

Bohaterki i bohaterowie Ryzińskiego pokazują, jak w odważnym seksie objawia się to, co najbardziej ludzkie: namiętność, egocentryzm, zachłanność, a także żarliwa, niekiedy bolesna miłość. I że wyzwolenie seksualne bywa najważniejszym wyzwoleniem życiowym.

Nie ma przecież jednego scenariusza na życie. Jest za to wiele o nim opowieści. Najciekawsze z nich to takie, w których opowiadający mówi: „Moje życie jest moje”. Albo: „Mój seks to ja”.

Poniżej recenzja ksiązki autorstwa prof. Moniki Płatek.

[youtube url=”https://youtu.be/BHTXoQ1TVkc” width=”600″ height=”400″ responsive=”yes” autoplay=”no” mute=”no” title=”” class=””]

Protest naukowców przeciw mowie nienawiści wobec osób LGBTQ

Prof. Remigiusz Ryziński, członek Rady Naukowej OBSS ISNS UW, we wsłpracy z prof. Moniką Płatek i prof. ucz. Jackiem Kochanowskim zainicjował list protestacyjny polskich naukowców przeciw mowie nienawiści wobec osob LGBTQ+. Czytamy w nim m.in.:

„My, przedstawiciele społeczności akademickiej, uczelni wyższych i uniwersytetów, akademii i instytutów naukowych, w poczuciu konieczności wynikającej z poszanowania Konstytucji oraz przyrodzonej godności człowieka, a także przez wzgląd na solidarność z szykanowaną mniejszością wyrażamy sprzeciw wobec haniebnych słów i postaw odnoszących się do osób LGBT w Polsce.

Społeczność LGBT w Polsce stała się politycznym obiektem napaści i zastraszania. Podlega świadomie kreowanym i używanym mechanizmom polityki służącej poniżeniu i wykluczeniu. Sprzeciwiamy się temu i wzywamy do zaprzestania tego.”

Pełna treść listu oraz możliwość podpisywania go – do czego bardzo zachęcamy –  pod poniższym linkiem:

https://www.petycjeonline.com/list_protestacyjny_naukowcow_polskich_przeciw_kampanii_nienawici_wobec_osob_lgbtq